Członkostwo

deklaracja-czlonkowska-ptf

 

STATUT

Tekst jednolity stanowiący załącznik do protokołu z nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Polskiego
Towarzystwa Fizjoterapii z dnia 25.10.2013 r.
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
jest dobrowolnym stowarzyszeniem fizjoterapeutów,
określonych w § 11 i § 12 statutu.
2. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii działa na podstawie przepisów o stowarzyszeniach,
przepisów regulujących wykonywanie zawodu fizjoterapeuty i postanowień niniejszego
statutu
.
3. Ilekroć dalej będzie użyte określenie Towarzystwo lub skrót PTF, należy przez to rozumieć
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.
§ 2
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Pabianice
.
§ 3
Godłem Towarzystwa jest biała schematyczna sylwetka człowieka symbolizująca skrót nazwy
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, umieszczona w kole na niebieskim tle. Godło
Towarzystwa jest identyczne ze znakiem towarowym określonym w świadectwie ochronny
m
wydanym na rzecz PTF przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczającym
prawo ochronne nr 185234, stanowiącym załącznik do Statutu Towarzystwa.
§4
1.Towarzystwo posiada osobowość prawną.
2.Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki orga
nizacyjne zwane Oddziałami.
Terenowe jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.
3.Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania terenowych jednostek
organizacyjnych, a terenowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za
zo
bowiązania Towarzystwa, jak i innych terenowych jednostek organizacyjnych
§ 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim
samym lub podobnym profilu działania.
§ 6
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem Polskie To
warzystwo Fizjoterapii
Zarząd Główny lub Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
/ nazwa województwa: Śląski,
Małopolski itd./ Oddział w…………….., z pełnym adresem i telefonem Zarządu
Głównego lub Oddziału.
§ 7
Reprezentantem spraw i działalności Tow
arzystwa jest Zarząd Główny.
§ 8
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
2. Zarząd Główny może powołać funkcję rzecznika prasowego.
3. Zarząd Główny do prowadzenia Towarzystwa może zatrudniać pracowników i tworzyć
biuro.
4.
Biurem kieruje Kierownik Biura lub w czasie jego nieobecność Zastępca Kierownika
Biura.
5. Pracowników określonych w ust.3 zatrudnia Zarząd Główny Towarzystwa.
6. Szczegółowe zasady działania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
7. Do wyk
onania zadań specjalnych Towarzystwo może zatrudniać osoby na podstawie
umowy
zlecenia lub umowy o dzieło.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 9
1. Celem działania Towarzystwa jest:
1) szerzenie zdobyczy nauki w zakresie fizjoterapii i dyscyplin pokrew
nych,
2) zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej,
3) upowszechnianie oraz wdrażania wiedzy i zdobyczy praktycznych z zakresu
fizjoterapii, profilaktyki prozdrowotnej i rehabilitacji, poprzez współdziałanie w tym zakresie
z odpowiednimi władzami i
instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi,
społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą,
4) podnoszenie etyki zawodowej swych członków,
5) reprezentowanie interesów zawodowych i naukowych swych członków,
6) reprezentowanie interesów fizjo
terapeutów
2. Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1) organizuje zebrania, sympozja i zjazdy naukowe,
2) mobilizuje swych członków do publikowania prac w specjalistycznych czasopismach z
zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w kraju i za granicą,
3) wsp
ółdziała w specjalizowaniu i doszkalaniu swych członków w poszczególnych
obszarach fizjoterapii
głównie poprzez organizowanie odpowiednich kursów i innych form
szkolenia oraz dbałość o właściwy ich poziom,
4) współdziała w sprawach swych członków z odpow
iednimi władzami, instytucjami oraz
towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
5) współdziała w rozwiązywaniu problemów opieki zdrowotnej w sferze rehabilitacji,
6) prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną.
§ 9(1) Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jest towarzystwem naukowym i uznaje kryteria i
definicje dotyczące zakresu i form działalności towarzystw naukowych określone w
dokumentach Polskiej Akademii Nauk.
ROZDZIAŁ III
CZŁONK
OWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) nadzwyczajnych,
3) honorowych,
4) oczekujących
5) wspierających
§ 11
1.Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, który posiada dyplom, świadectwo lub
inny
dokument potwierdzający
kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji jest dyplom wydany osobie, która:
1)ukończyła studia wyższe na kierunku fizjoterapia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub
magist
ra
2)rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze
standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub
magistra na tym kierunku;
3)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. st
udia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa
lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku;
4)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania
Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I l
ub II stopnia w
dziedzinie rehabilitacji ruchowej;
5)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne
i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią
specjalizację z zakresu gimnast
yki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną
legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej;
6)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizycz
ne
i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła kurs specjalizacyjny z rehabilitacji
zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu;
7)ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubli
czną o uprawnieniach szkoły publicznej
i uzyskała tytuł zawodowy
technik fizjoterapii;
8)posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydane w innym państwie, i
posiada dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem
uzys
kiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
9)posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, potwierdzoną opinią
krajowego konsultanta w dziedzinie fizjoterapii i de
cyzją Ministra Zdrowia
2. Członkiem Nadzwyczajnym może być: fizjoterapeuta pracujący w Polsce, absolwent
szkoły fizjoterapii w innym kraju, której program nauczania został zaakceptowany przez
odpowiednie ministerstwo i PTF.
3. Członkiem Honorowym może
być osoba, która swoją działalnością wniosła szczególne
zasługi dla Towarzystwa i nauki polskiej.
4. Członkiem Oczekującym może być student szkoły wyższej na kierunku fizjoterapia.
5. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna, fizyczna, zainteresowana d
ziałalnością
statutową Towarzystwa wspierająca je materialnie.
§ 12
1. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, oczekujących, na podstawie pisemnej deklaracji
kandydata i odpowiedniej uchwały, przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału.
2. Godność członka honoroweg
o, na wniosek Zarządu Głównego, nadaje Zebranie Delegatów
PTF.
3. Godność członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji i odpowiedniej uchwały
nadaje Zarząd Główny PTF.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru do władz
Towarzystwa,
2) uczestnictwa w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa ,
3) działania w naukowych i specjalistycznych sekcjach Towarzystwa, zgodnie
ze swymi zainteresowaniami,
4) udziału w zjazdach i sympozjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
5
) uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystanie w tym
względnie z preferencji określonych przez organizatora szkolenia,
6) korzystania z rad i pomocy Towarzystwa w rozwiązywaniu problemów naukowych
i zawodowych.
2. Członek
honorowy, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym Towarzystwa,
posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania
składek członkowskich.
3. Członek honorowy, nie będący zwyczajnym członkiem Towarzystwa nie posiada
czynnego
i biernego prawa wyborczego.
4. Członek nadzwyczajny i oczekujący ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, nie
posiada jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, nie posiada
jednak czynnego
i biernego prawa wyborczego.
§ 14
Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
3) przestrzegania norm współżycia i zasad
etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalanej raz do roku przez
Zarząd Główny PTF.
5) Członek wspierający zobowiązany jest do wpłacenia kwoty zadeklarowanej w zgłoszeniu.
§ 15
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w p
rzypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi
Oddziału,
2) skreślenia przez Zarząd Oddziału za niepłacenie składek członkowskich przez okres
jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia,
3) wykluczenia prawomocnym
orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4) skazania prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego na dodatkową karę utraty praw
publicznych.
5) skreślenia przez Zarząd Główny za niepłacenie składek.
2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu Głównego.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 16
1. Władzami naczelnymi Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii są:
1) Zebranie Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kadencja
wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym.
3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich
władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½
li
czby osób uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3
liczby członków pochodzących z wyboru.
ZEBRANIE
DELEGATÓW
§ 17
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd
Główny.
2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. O planowanym terminie zwyczajnego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny informuje
Zarządy Oddz
iałów co najmniej na pół roku przed planowanym terminem.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Delegatów, Zarząd Główny
zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed jego terminem.
5. Uchwały Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością gło
sów, przy obecności
w
pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych.
§ 18
1. W Zebraniu Delegatów udział biorą:
1) z głosem stanowiącym
delegaci,
2) z głosem doradczym
członkowie
zwyczajni, nadzwyczajni , honorowi i wspierający.
2. Delegaci na Zebranie Delegatów wybierani są na Walnych Zebraniach członków
Oddziałów PTF, według zasady
1 delegat na 10 zwyczajnych członków Towarzystwa.
Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
§ 19
1. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:
1) ustalenie kierunków i programu działania Towarzystwa,
2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie lub odmowa udzie
lania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na
wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5 ) nadanie lub cofanie Zarządowi Głównemu upr
awnień do ustalenia wysokości składek
członkowskich,
6) uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Towarzystwa,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
9) rozpatrywanie inn
ych spraw, wniesionych przez ustępujące władze
Towarzystwa, członków Towarzystwa lub Zarządy Oddziałów,
10) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania Delegatów,
11) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw.
2. Szczegółowy tryb
obrad Zebrania Delegatów i podejmowania uchwał określa
regulamin uchwalony przez ten organ.
§20
1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może być zwołane:
1) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co
najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołane jest przez Zarząd Główny w terminie
trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia odpowiedniej
uchwały Zarządu Głównego.
3. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
4.Projekty uchwał dotyczące zmian statutu Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad i
głosowania na zwyczajnym bądź nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów, pod warunkiem
wniesie
nia projektu do Zarządu Głównego na 2 miesiące przed terminem Zebrania
Delegatów.
PREZES TOWARZYSTWA I ZARZĄD GŁÓWNY
§ 21
1. Zarząd Główny składa się z 12 członków i prezesa wybieranych przez Zebranie
Delegatów.
2. Zarząd Główny kieruje całokształtem dzia
łalności Towarzystwa w okresie między
Zebraniami Delegatów, realizuje uchwały i wytyczne Zebrania Delegatów oraz
reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
§ 22
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) uchwalenie problemowych planów pracy, budżetu i sprawoz
dań z ich wykonania,
2) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów, sekcji i zespołów problemowych
Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz zawieranie umów w jego imieniu,
4) podejmowani
e uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
Towarzystwa,
5) ustalanie terminu, miejsca i wiodącej problematyki naukowej kongresów
fizjoterapii i innych tego typu imprez centralnych,
6) ustalanie terminu i miejsca Zebrania Delegatów PT
F,
7) zwoływanie Zebrania Delegatów,
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń
krajowych i zagranicznych,
9) współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami w zakresie
naukowej działalności Towarzystwa, zwłaszcza
fizjoterapii,
10) występowanie z wnioskami do Zebrania Delegatów o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego,
11) zatwierdzenie regulaminów działalności Zarządów Oddziałów, sekcji i zespołów
problemowych,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji
innych władz Towarzystwa,
13) współpraca z odpowiednimi władzami i instytucjami oraz towarzystwami i
organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w sprawach związanych z
rozwojem fizjoterapii w Polsce, kształceniem kadr itp.
14) powoływanie sekcji tematycznych Towarzystwa.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz na trzy miesiące i są zwoływane
przez prezesa lub jednego z wiceprezesów.
2. Organizację i tryb p
racy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin
uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 24
Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika,
którzy wraz z Prezesem stanowią Prezydium Zarządu Głównego PTF.
§ 24(1) Zarz
ąd Główny może utworzyć stanowisko dyrektora generalnego Towarzystwa, a
obowiązki jego określić w uchwalonym przez siebie regulaminie
.
§ 25
1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie międ
zy
posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
Główny.
2. Uchwały prezydium
Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej ½ liczby członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z
wiceprezesów.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż
dziewięć razy w roku.
GŁÓWN
A KOMISJA REWIZYJNA
§ 26
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, jego
zastępcy i sekretarza.
2.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Głównego z głosem doradczym.
§ 27
1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie c
o najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości
wydatków, rzetelności dokumentacji i gospodarności,
2) składanie sprawozdań na Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności
i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) kontrol
a opłacania składek członkowskich,
4) współdziałanie i koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
5) przedstawienie Zarządowi Głównemu i je
go Prezydium wniosków w sprawie
działalności Towarzystwa.
2. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji
Rewizyjnych
Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 28
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego,
jego zastępcy i sekretarza.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odw
ołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich
Oddziałów jako druga instancja.
3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
§ 29
Szczegółowy tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich
Oddziałów określa regulamin uchwalony przez
Główny Sąd Koleżeński.
ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWA
§ 30
1.Oddziały Wojewódzkie Towarzystwa są powoływane i rozwiązywane na podstawie
uchwały Zarządu Głównego.
2. Teren działania Oddziału oraz jego siedzibę ustala Zarząd Główny zgodnie z
podziałem
administracyjnym kraju.
§ 31
1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym lub
tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.
3. Postanowienia § 16 ust. 4 stosuje się odpowiednio do Walnych Zebrań Członków
Oddziału.
§ 32
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zw
oływane
przez Zarząd Oddziału.
2. Walne zebranie członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 33
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Towarzystwa,
1a) wybór i odwołanie Prezesa
Oddziału
PTF,
2) uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z
uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeń
skiego Oddziału,
4) udzielanie, lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na
wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5) ustalanie liczby członków Zarządu Oddziału, wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału,
Komisji Rewizyjnej Oddziału i Są
du Koleżeńskiego Oddziału,
6) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez ustępujące władze Oddziału i członków
Towarzystwa,
7) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania
Członków Oddziału.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą
udział członkowie zwyczajni i honorowi
zrzeszeni w Oddziale
z głosem stanowiącym, a z głosem doradczym
członkowie nadzwyczajni i zaproszeni goście.
§ 34
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykła większością
głosów, przy obecności c
o najmniej ½ liczby członków Oddziału uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału powinno się odbyć co najmniej na dwa
miesiące przed planowanym terminem Zebrania
Delegatów Towarzystwa.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału
Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału co najmniej na 10 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
4. Niezwłocznie po Walnym Zebraniu Członków Oddziału i
ukonstytuowaniu się
Zarządu Oddziału, Zarząd ten powiadamia pisemnie Zarząd Główny o wynikach
wyborów i przesyła imienną listę delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów.
§ 35
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Oddziału może być zwołane:
1) na żądanie Z
arządu Głównego,
2) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zrzeszonych w Oddziale.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez
Zarząd Oddział
u w terminie 4 tygodni od daty otrzymania wniosku (żądania) lub
podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 36
1. Zarząd Oddziału składa się z 5
7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykła większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej
ilości głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
3. Zarząd Oddziału do prowadzenia spraw Oddziału może zatrudniać pracowników i
tworzyć Biuro Oddziału.
4. Biurem kieruje Kierownik Biura Oddziału lub w czasie jego nieobecności Zastępca
Kierownika Biura Oddziału
5. Pracowników określonych w ust. 4 zatrud
nia Zarząd Oddziału.
6. Szczegółowe zasady działania Biura Oddziału określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Oddziału.
§ 37
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) uchwalenie planów działalności Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich
wykonania,
2
) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych
naczelnych władz Towarzystwa,
3) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz
uchwałami
władz Towarzystwa,
5) przyjmowanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
6) prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej na swoim terenie,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez
Zarząd Główny,
8) składanie Zarządowi Głównemu określonych sprawozdań z działalności
merytorycznej i finansowej,
9) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień
innych władz Towarzystwa,
10) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.
§ 38
Komi
sja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego,
wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
§ 39
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału ze
szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdań na Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami
dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
2. Kom
isja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z
wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach
Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
§ 40
1. Sąd K
oleżeński składa się z pięciu osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego
zastępcę i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania sporów
powstałych na tle działalności w Oddziałach Towarzystwa oraz rozpatry
wania spraw
członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Towarzystwa oraz naruszania zasad współżycia społecznego.
3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach członka na
okres od 3 miesięcy do 2 lat,
3) wykluczenie z Towarzystwa.
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego
Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 41
Majątek Towa
rzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 42
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie,
2) subwencje i dotacje,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) wpływy z działalności gospodarczej,
5) zapisy i darowizny.
§ 43
1. W celu pozyskania środków na działalność statutową Towarzystwo może prowadzić
działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza uruchamiana jest i prowadzona w oparciu o odrębne przepisy.
3. Szczegółowe zasady i zakres działalności gospodarczej Oddzi
ałów określa Zarząd Główny
Towarzystwa.
§ 44
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny
zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
2. Władze Oddziałów Towarzystwa są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa
zgodn
ie z zasadami uchwalonymi przez Zarząd Główny.
§ 45
1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub
wiceprezes
Zarządu Głównego
oraz skarbnik.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub
wiceprezesa oraz sekretarza
Zarządu Głównego.
3. W działalności Oddziałów Towarzystwa postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 46
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do znacznego uszczuplenia
jego majątku wymagają zgody Zebrani
a Delegatów.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA
§ 47
Uchwałę w sprawie zmian w statucie podejmuje Zebranie Delegatów większością 2/3
głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania i
bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 48

1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały zwyczajnego lub
nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi również sposób likwidacji oraz cel na jaki
ma być użyty majątek Towarzystwa zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach. Uchwała ta
podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.