Oferta ubezpieczeniowa dla członków PTF

Drodzy Fizjoterapeuci!
We współpracy z brokerem ubezpieczeniowym Mentor SA przygotowaliśmy dla naszych Członków dedykowany program ubezpieczeń, który jest odpowiedzią na aktualne oraz przyszłe wymagania ubezpieczeniowe stawiane Fizjoterapeutom. Stanowi on wyjątkową ofertę na całym rynku ubezpieczeń ze względu na szeroki zakres ubezpieczenia ukierunkowany wyłącznie na zawód Fizjoterapeuty.
Dedykowany program ubezpieczeń dla Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii obejmuje czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM, ochronę zabiegów manualnych takich jak mobilizacje i manipulacje, zabiegi igłoterapii, akupunktury oraz akupresury.
Rekomendowana przez nas oferta obejmuje:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty, które adresowane jest do Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zarejestrowanych jako podmiot leczniczy, jak i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w formie działalności gospodarczej na podstawie kontraktu z NFZ lub w postaci placówki fizjoterapeutycznej.
Dobrowolne ubezpieczenie OC, które dedykowane jest zarówno Fizjoterapeutom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilno-prawnej.
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w związku z tym mieniem.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi finansowe wsparcie dla Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub obrażeń ciała wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji Ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia online pod adresem ptfubezpieczenia.pl

W przypadku pytań dotyczących programu ubezpieczeń zapraszamy do kontaktu
Piotr Gnat

Agata Łukowska
Nr. Tel. 56 669 32 78
Nr. Tel. 56 669 33 07
e-mail: piotr.gnat@mentor.pl
e-mail: agata.lukowska@mentor.pl