Delegaci na Walny Zjazd PTF zostali wyłonieni.

Zebranie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii poprzedziło posiedzenie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o godz. 10.00. Zarząd reprezentował Prezes Dariusz Fielek , skarbnik Grzegorz Kolczyński i sekretarz Jędrzej Wierzchowski , natomiast Komisję Rewizyjną reprezentowały Beata Wikarska , Katarzyna Nawrocka i Kamila Niewolak. Gremium w powyższym składzie dyskutowało nad kształtem pracy Oddziału w 2020 roku i podsumowało działalność w 2019 roku. Postanowiono zorganizować w roku przyszłym 5 spotkań szkoleniowo – informacyjnych począwszy od 23 stycznia 2020 r. Na tym zebraniu zostaną podane kolejne szczegóły w postaci terminów i tematyki zaplanowanych spotkań. Zebrania mają odbywać się w dużych miastach województwa w celu ułatwienia dotarcia na nie jak największej rzeszy członków i sympatyków Oddziału.
O godzinie 11.00 rozpoczęło się zebranie właściwe , którego zadaniem głównym było wyłonienie delegatów na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Pabianicach 7.12.2019 .
Z uwagi na małą ilość członków poczekano do II terminu rozpoczęcia tj.: do godziny 11.15.
Zebranie otworzył Prezes Oddziału Dariusz Fielek. Przedstawił plan zebrania w postaci:
1. Wybór delegatów na Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
2. Przedstawienie planu pracy Oddziału na 2020 rok.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie zebrania.
Plan zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Głos z sali zaproponował osoby do Komisji Skrutacyjnej tj.: Katarzynę Nawrocką i Beatę Wikarską. Wymienione osoby wyraziły zgodę na objęcie tej funkcji i w głosowaniu jawnym 8 głosami- za , 2 wstrzymującymi się i żadnym przeciwko zostały powołane do przeprowadzenia wyborów delegatów.

Zostały zgłoszone dwie propozycje tj.: Dariusz Fielek i Grzegorz Kolczyński i w głosowaniu jawnym 9 głosami – za , 1 wstrzymującym się i żadnym przeciwko Komisja Skrutacyjna stwierdziła ,że delegatami Oddziału Kujawsko -Pomorskiego PTF na Walny Zjazd zostali:
1. Dariusz Fielek
2. Grzegorz Kolczyński
Następnie Prezes Dariusz Fielek przedstawił plan pracy Oddziału na rok przyszły w zarysie przedstawionym wyżej ( patrz dyskusja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ).
W ramach punktu 3 dyskutowano na temat zbliżającego się terminu II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Kilka osób z Sali deklarowało chęć udziału w nim. W oczekiwaniu na szczegóły organizacyjne dotyczące Kongresu dyskusję na ten temat zamknięto.
Wobec braku dalszych wolnych wniosków Prezes Dariusz Fielek zamknął zebranie.