I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za nami.

W dniach 28-29 grudnia 2016 roku w Warszawie odbył się I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Obrady toczyły się w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Brali w nim udział delegaci wybrani w wyborach regionalnych w dniu 5 listopada 2016 roku i rekrutowali się oni z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Wśród delegatów były również osoby niezrzeszone.
Pierwszym Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów został Maciej Krawczyk z Warszawy.
Województwo Kujawsko-Pomorskie ma również swoje przedstawicielstwo w pierwszych organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów. W skład Krajowej Rady Fizjoterapeutów weszły następujące osoby: Marta Podhorecka , Anna Pyszora , Sebastian Szyper i Mateusz Łakomski. W Komisji Rewizyjnej naszym reprezentantem został Jędrzej Wierzchowski , natomiast w Sądzie Dyscyplinarnym będzie zasiadała Justyna Stępowska , a w Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym Radzimińska Agnieszka.
Osobom obdarzonym zaufaniem wyborców składamy gratulacje i na ich ręce oraz pozostałych delegatów biorących udział w I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów składamy podziękowania za trud poniesiony w trakcie obrad.

fb4b5d5b-a485-4c9d-b346-b4b3f92c21a3 876da456-dad8-4780-9e19-95353576c055 702d900f-ca55-46bc-8e9e-f3b05bfa1ebe 5b25c96c-fd16-4486-bd02-b1019e878943

Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów otrzymał 6 grudnia 2016 od Ministra Zdrowia oficjalną informację o terminie I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.  Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 grudnia 2016 roku.

Skarbnik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na posiedzeniu w Inowrocławiu w dniu 29 listopada br. powierzył , po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego , obowiązki skarbnika dotychczasowemu członkowi Zarządu panu magistrowi Grzegorzowi Kolczyńskiemu. Zmiana osoby odpowiedzialnej za tą funkcję wynikała z nagłej i niespodziewanej śmierci naszej koleżanki Moniki Struensee.

W sobotę 5 listopada wybieraliśmy w całej Polsce delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

W całej Polsce w tym dniu dokonaliśmy wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. W naszym województwie mieliśmy możliwość wybrania 18 delegatów , po 9 na każdym z dwóch zebrań wyborczych. Według ustalonego parytetu siedmiu delegatów miało się rekrutować z grona specjalistów i magistrów , a dwóch z grona licencjatów i techników. Pierwsze zebranie odbyło się w Bydgoszczy o godzinie 8.00 i z poniżej wymienionych kandydatów:

1. Bykowski Hieronim , 2. Hagner-Derengowska Magdalena , 3. Hoffman Jarosław , 4. Kopacz Konrad 5. Kowalski Mikołaj , 6. Królak Maciej , 7. Ogurkowski Karol , 8. Podhorecka Marta , 9. Pyszora Anna 10. Radzimińska Agnieszka , 11. Rzepka Alicja , 12. Sadowska-Ratuszek Dorota , 13. Sielski Grzegorz , 14. Stępowska Justyna , 15. Szyper Sebastian , 16. Zaniewski Robert , 17. Murawska Małgorzata , 18. Librecht Dawid.

zaufaniem wyborców okazali się :

1. Podhorecka Marta , 2. Szyper Sebastian , 3. Radzimińska Agnieszka , 4. Zacniewski Robert ,              5. Stępowska Justyna , 6. Pyszora Anna , 7. Hagner-Derengowska Magdalena – z grona specjalistów i magistrów , oraz:

1. Murawska Małgorzata i Librecht Dawid – z grona licencjatów i techników.

Drugie zebranie odbyło się o godzinie 15.00 w Inowrocławiu. Tutaj kandydatami byli:

1. Fielek Dariusz , 2. Wierzchowski Jędrzej , 3. Kolczyński Grzegorz , 4. Kwiatkowski Wojciech , 5. Łakomski Mateusz , 6. Nawrocka Katarzyna , 7. Wikarska Beata , 8. Grzesik Dorota , 9. Placek Katarzyna , 10. Żelański Paweł , 11. Lisiecki Jakub , 12. Chełminiak Dariusz , 13. Markowski Mariusz.

W drodze wyborów delegatami zostali:

z grona specjalistów i magistrów- 1. Fielek Dariusz , 2. Wierzchowski Jędrzej , 3. Kolczyński Grzegorz , 4. Kwiatkowski Wojciech , 5. Łakomski Mateusz , 6. Nawrocka Katarzyna , 7. Wikarska Beata

oraz z grona licencjatów i techników- 1. Chełminiak Dariusz , 2. Markowski Mariusz.

img_2175

Jak w całej Polsce , frekwencja nie pozwoliła na rozpoczęcie zebrania w pierwszym terminie. W oczekiwaniu na drugi termin uczestnicy zebrania mieli możliwość wysłuchania mini koncertu w wykonaniu dzieci ze Szkoły Muzycznej , w siedzibie której odbywało się inowrocławskie zebranie.

img_2174 img_2171

Informacja o stanie rejestracji fizjoterapeutów

Dzisiaj 14 października 2016 mija termin rejestracji  w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów dla osób chcących wziąć aktywny udział w wyborze delegatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Na podstawie danych przekazanych przez koordynatora KOSF dla województwa kujawsko-pomorskiego pana Dariusza Fielka do dzisiaj zarejestrowało się i  zostało zatwierdzonych 521 fizjoterapeutów.

Do północy jest jeszcze kilkanaście godzin , tak więc namawiamy Państwa do zarejestrowania się w celu osiągnięcia jak największej reprezentacji naszego regionu w skali kraju.

Rejestracja fizjoterapeutów

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

28.06.2016r. powstał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów składający się z przedstawicieli rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.  Na osobę przewodniczącego jednogłośnie wytypowano  fizjoterapeutę, byłego posła RP Pana Dariusza Dziadzio. Osoby członków Komitetu, wybitni fizjoterapeuci, dają gwarancję, że poszczególne zapisy będą sprawiedliwe  i zadowolą całe nasze środowisko.

W chwili obecnej przygotowujemy wybory  na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, które mają ogromne znaczenie dla tworzonego samorządu fizjoterapeutów.

Musimy wybrać najodpowiedniejsze osoby z naszego środowiska, które będą kreować kierunki rozwoju fizjoterapii, dlatego  w chwili obecnej najważniejsza jest  integracja i współdziałanie  społeczności zawodowej w sprawach związanych z wyborami kandydatów na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje fizjoterapeutom zamieszkałym na terenie województwa zgłoszonym (zarejestrowanym) do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów przygotowanym przez KOSF.

Oto link kierujący do Formularza rejestracyjnego:

www.rejestracja.kosf.pl

Rejestrację należy zakończyć  do 14.10.2016r.

 

1 6 7 8